Behandel- en betalingsvoorwaarden

Behandel- en betalingsvoorwaarden Osteopathiepraktijk Haarlem-Noord.

Osteopathiepraktijk Haarlem-Noord en Warmenhuizen, Tesselschadeplein 8, 2026SV Haarlem en Dorpsstraat 234 achter, 1749AL Warmenhuizen.
Telefoon: 06 23 70 32 01

Email: osteopathie@adindahelsen.eu                    

  1. Voorwaarden Deze betalings- en behandelvoorwaarden maken integraal onderdeel uit van alle behandelingsovereenkomsten gesloten tussen Osteopathiepraktijk Haarlem-Noord en haar patiënten.
  2. Behandelkosten De kosten van behandeling van minderjarigen, worden in rekening gebracht aan de wettelijk vertegenwoordigers. Osteopathiepraktijk Haarlem-Noord berekent de bij haar patiënten in rekening te brengen tarieven voor behandeling, aan de hand van de daarvoor door de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (N.V.O.) vastgestelde richtlijnen.
  3. Afspraken Afspraken, die worden gemaakt worden in beginsel genoteerd op de daartoe bestemde afsprakenkaartjes.

Afspraken, die niet kunnen worden nagekomen door de patiënt dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling door hem/haar te worden afgezegd.

Bij het niet afzeggen binnen de hiervoor gestelde termijn, behoudt Osteopathiepraktijk Haarlem-Noord zich het recht voor om het tarief van de voorgenomen behandeling bij de patiënt in rekening te brengen, wanneer in de voor de patiënt gereserveerde tijd geen andere patiënt wordt behandeld. De door of vanwege Osteopathiepraktijk Haarlem-Noord afgezegde afspraken worden verzet naar een nadere tussen partijen te bepalen datum en tijdstip. De patiënt kan in dit geval geen aanspraak maken op enigerlei vorm van vergoeding, korting of geldelijke compensatie

  1. Gefactureerde betalingen Gefactureerde betalingen dienen direct per pin of contant door de patiënt te geschieden. De betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen. De patiënt dient de rekening zelf in te dienen bij zijn/haar verzekering voor eventuele (gedeeltelijke) uitbetaling van de factuur.
  2. Vragen, reclamaties en klachtenregeling Vragen c.q. reclamaties omtrent de in rekening gebrachte tarieven, dan wel klachten omtrent de verrichtte behandeling(en), dient de patiënt binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk tot Osteopathiepraktijk Haarlem-Noord te richten. Echter, de betalingsverplichting van de patiënt wordt daardoor niet opgeschort, ook niet, doordat de patiënt een klacht indient bij het N.V.O. of andere instantie.
  3. In gebreke blijven Bij niet-betaling door de patiënt binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur, is de patiënt van rechtswege in verzuim en brengt Osteopathiepraktijk Haarlem-Noord de wettelijke rente over het verschuldigd factuurbedrag bij de patiënt in rekening over de periode dat de patiënt met volledige betaling in verzuim is c.q. blijft.
  4. Verzuimregeling Indien de patiënt in verzuim verkeert is Osteopathiepraktijk Haarlem-Noord gerechtigd verdere behandeling op te schorten, of wel van de patiënt te verlangen deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand en/of de aard van de verdere behandeling zich hiertegen verzet.
  5. Incassomaatregelen Voorts is Osteopathiepraktijk Haarlem-Noord gerechtigd – wanneer de patiënt in verzuim verkeert – incasso maatregelen jegens de patiënt te treffen, dan wel derden hiermee te belasten. Alle met de incasso van de factuurbedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten) komen alsdan voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15 % van het openstaand factuurbedrag, zulks met een minimum van
    € 50,00, exclusief omzetbelasting.

Adinda Helsen-Ligthart, osteopaat D.O.,MRO

Tarieven 2023:

Osteopatisch consult35-45min€ 88,=
Controle consult*20-25min€ 75,=
Niet nagekomen afspraak€ 88,=
*dit is alleen voor patiënten die reeds onder behandeling zijn en na 3 maanden voor een controle komen, niet voor nieuwe patiënten of complete behandeling binnen 3 maanden na laatste consult.